Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

Znaczenie oraz korzyści mediacji karnych

Znaczenie oraz korzyści mediacji karnych

Nie od dziś wiadomo jak ważną rolę odgrywa mediacja i jak wiele korzyści niesie ze sobą zarówno dla pokrzywdzonego, jak i oskarżonego, a także dla wymiaru sprawiedliwości oraz społeczeństwa. Warto więc przyjrzeć się bliżej dlaczego mediacja dla wspomnianych podmiotów jest tak ważna.

Ważność mediacji w sprawach karnych dla pokrzywdzonego:

W postępowaniu mediacyjnym pokrzywdzony jest podmiotem konfliktu i pełni rolę gospodarza postepowania mediacyjnego. Pokrzywdzony najlepiej wie, jak chciałby, aby jego sprawa się zakończyła. Zadaniem mediatora nie jest podjęcie ostatecznej decyzji w prowadzonej sprawie, lecz pomoc w osiągnięciu konsensusu.

W czasie postępowania mediacyjnego osoba pokrzywdzona ma możliwość:

 • swobodnego wypowiadania się,
 • przedstawienia swojego punktu widzenia, swoich roszczeń i oczekiwań,
 • porozmawiania ze sprawcą o konflikcie,
 • poznania pobudek, jakimi kierował się sprawca dokonując czynu karalnego na ofierze,
 • uświadomienia sprawcy o krzywdach jakie wyrządził,
 • zaprezentowania swoich roszczeń i formę zadośćuczynienia za poniesione straty i krzywdy.

Podczas mediacji strony mają zapewnione miejsce i dogodne warunki do przeprowadzenia rozmów i negocjacji. Mediacje dają im możliwość szybkiego rozwiązania konfliktu i naprawienia wyrządzonej szkody. Z doświadczenia wynika, że ofiarom nie zależy tylko i wyłącznie na wyznaczeniu kary dla sprawcy, lecz przede wszystkim na  rekompensacie za poniesione straty i doznane krzywdy.

Ważność mediacji dla sprawcy przestępstwa:

Celem uczestnictwa oskarżonego w mediacji jest uświadomienie mu, że jego postępowanie było złe i wyrządził komuś krzywdę za co należy się ofierze zadośćuczynienie.

Dzięki mediacji sprawca przestępstwa może:

 • lepiej zrozumieć swoje złe postępowanie,
 • poznać konsekwencje swoich czynów,
 • wyrazić żal i skruchę z powodu wyrządzonej krzywdy,
 • wyrazić chęć do naprawienia szkody,
 • zawrzeć ugodę z ofiarą.

Uczestnicząc w mediacjach oskarżony może uniknąć wyższej kary zasądzonej przez sąd.
Mówiąc o mediacjach w sprawach karnych należy pamiętać, że celem mediacji jest zawarcie w obecności mediatora porozumienia oraz ustalenie sposobu zadośćuczynienia wyrządzonej krzywdy. Wynik mediacji i forma zadośćuczynienia jest wypracowywana w trakcie postępowania mediacyjnego, nie jest w żaden sposób narzucana przez mediatora lub sąd.

Ważność mediacji dla społeczeństwa:

Proces mediacji bardzo przypomina sytuacje, które mają miejsce w codziennym życiu, gdy ludzie starają się rozwiązać lub załagodzić konflikty, bez konieczności wkraczania na drogę sądową

Dzięki mediacji:

 • oszczędzane są finanse w budżecie Państwa,
 • polepsza się komunikacja międzyludzka,
 • konflikt jaki powstał między ofiarą a sprawcą może zostać zażegnany, a tym samym wygaszają się konflikty w społeczeństwie,
 • poprawia się poczucie bezpieczeństwa w społeczeństwie, dzięki większej szansie na prawidłową resocjalizację, a tym samym zmniejszenie liczby recydywistów,
 • prowadzi się edukację prawną społeczeństwa,
 • poprawia się zaufanie wśród społeczeństwa, które zostało osłabione poprzez różne przestępstwa i konflikty.

Ważność mediacji dla wymiaru sprawiedliwości:

Mediacje niosą ze sobą wiele korzyści także dla wymiaru sprawiedliwości.

Dzięki mediacji:

 • odciąża się wymiar sprawiedliwości, poprzez kierowanie drobnych spraw do mediacji i pozostawianiu i koncentrowaniu się na sprawach poważniejszych, uznawanych za najgroźniejsze,
 • skraca się czas na rozpoznanie i rozwiązanie spraw karnych,
 • zmniejszają się koszty związane z rozpoznaniem i rozwiązaniem spraw karnych a także z funkcjonowaniem wymiaru sprawiedliwości,
 • zmniejsza się liczbę spraw cywilnych związanych z zadośćuczynieniem za poniesione krzywdy w wyniku przestępstwa.