Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

Czym są mediacje Gospodarcze?

Czym są mediacje Gospodarcze?

W otaczającej nas rzeczywistości bardzo ciężko jest uniknąć konfliktów pomiędzy przedsiębiorcami. Pojawiające się spory na tle ekonomiczno-prawnym generują z reguły duże koszty i pochłaniają sporo czasu. Dlatego też ogromne znaczenie dla przedsiębiorcy ma wybór właściwego sposobu rozwiązywania tego rodzaju konfliktów.

Mediacje są najpopularniejszą metodą alternatywnego rozwiązywania sporów. Wszystkie metody, w tym mediacje dążą do ugodowego rozwiązania sporu pomiędzy stronami konfliktu. Mediacje prowadzone są przez bezstronną i neutralną osobę trzecią, czyli przez mediatora, cechują się szybkością i niższymi kosztami zakończenia sporu w porównaniu ze sprawami sądowymi. Ponadto zaletą tego typu rozwiązania jest możliwość kontynuowania relacji gospodarczych między przedsiębiorcami oraz rozwijanie dalszej współpracy.

 

Czym charakteryzują się mediacje, w tym także mediacje gospodarcze:

  • krótki czas trwania postępowania,
  • bezstronny i neutralny mediator,
  • proste procedury,
  • dobrowolne przystąpienie obu stron do próby uzyskania porozumienia w spornej sprawie,
  • ustalenia akceptowane przez obie strony,
  • ugoda mediacyjna po zatwierdzeniu przez sąd otrzymuje moc wyroku.

  

Zalety mediacji gospodarczych.

Jedną z metod mediacji gospodarczych jest możliwość kontynuowania relacji gospodarczych między przedsiębiorcami oraz rozwijanie dalszej współpracy.

Mediacje w każdej sprawie są dobrowolne, co dla przedsiębiorcy oznacza, że zarówno wszczęcie oraz uczestnictwo w mediacjach jest całkowicie dobrowolne. Na każdym etapie prowadzenia mediacji strony mogą zrezygnować z uczestnictwa w mediacjach.

Wiedza, umiejętności, a także zdolności mediatora odgrywają ogromną rolę w mediacjach gospodarczych pomiędzy przedsiębiorcami. Mediator nie daje jednoznacznego rozwiązania konfliktu, nie przyznaje racji żadnej ze stron lecz pomaga stronom znaleźć konsensus i złagodzić spór.

Mediatorzy prowadząc sprawy kierują się także zasadą poufności, która dotyczy także stron konfliktu i innych osób uczestniczących w mediacji. Dzięki temu wszelkie tematy, problemy i poufne informacje poruszane w czasie postępowania mediacyjnego pozostają objęte tajemnicą. Wpływa to bardzo korzystnie na wizerunek przedsiębiorcy oraz na postrzeganie mediacji w rozwiązywaniu konfliktów w sprawach gospodarczych.

 

Jak skierować sprawę do mediacji.

W trakcie zawierania umów z nabywcą lecz przed powstaniem konfliktu możliwe jest wprowadzenie do umowy klauzuli informujące, że w przypadku zaistnienia sporu, w pierwszej  kolejności spór będzie rozwiązywany w drodze mediacji. W umowie można także wskazać konkretną osobę lub ośrodek mediacji, który prowadzi listę mediatorów, z której strony mogą wybrać wspólnie mediatora. Ponadto można umieścić zapis określający sposób wyboru  oraz powołania mediatora do konkretnej sprawy.

 Możliwe jest także skierowanie konfliktu do mediacji  po wytoczeniu powództwa. Do czasu zamknięcia pierwszej rozprawy sąd może skierować daną sprawę do mediacji na wniosek strony lub z urzędu. W późniejszym czasie kierowanie sprawy do mediacji może nastąpić tylko na zgodny wniosek obu  stron.

 W sytuacji powstania sporu wynikającego z niewypełniania postanowień zawartej umowy, tego rodzaju klauzula przewidziana w umowie daje stronom szanse na rozwiązanie konfliktu już na wczesnym jego etapie, oddalając tym samym konieczność wstąpienia na długotrwałą i kosztowną ścieżkę sądową.