Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

Odszkodowania przysługujące pracownikowi ze stosunku pracy

Odszkodowania przysługujące pracownikowi ze stosunku pracy

Wielu z nas liczy się ostatnio z ryzykiem utraty pracy. Należy pamiętać, że rozwiązanie umowy o pracę musi być uzasadnione. Prawa pracowników chronione są na podstawie Kodeksu Pracy, w którym zawarte są również zagadnienia związane z uzyskaniem rożnego typu odszkodowań.

Rodzaje przysługujących odszkodowań od pracodawcy

Odszkodowanie przysługuje pracownikowi w razie niedopełnienia lub naruszenia przez pracodawcę przepisów prawa. Najczęstszymi naruszeniami są:

 • wadliwe rozwiązanie stosunku pracy,
 • skrócenie okresu wypowiedzenia,
 • niewydanie świadectwa pracy,
 • ciężkie naruszenie obowiązków wobec pracownika,
 • nierówne traktowanie pracowników.

Odszkodowanie za wadliwe rozwiązanie stosunku pracy

Wadliwe lub niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę jest najczęstszym powodem do uzyskania odszkodowania od zakładu pracy. Odszkodowania te mogą zostać przyznane z powodu:

 • nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem wypowiedzenie umowy o pracę na czas nieokreślony,
 • wypowiedzenie terminowej umowy o pracę z naruszeniem przepisów o wypowiedzeniu,
 • niezgodne z prawem rozwiązanie przez pracodawcę stosunku pracy bez wypowiedzenia.

Odszkodowanie za nieuzasadnione lub niezgodne z prawem wypowiedzenie umowy o pracę na czas nieokreślony zostało uregulowane w art. 45, art. 471 Kodeksu pracy. Gdy pracodawca dopuścił się nieuzasadnionego zwolnienia z pracy, pracownik ma prawo odwołać się do sądu, który może orzec:

 • o bezskuteczności wypowiedzenia (na wniosek pracownika),
 • o przywróceniu zwolnionego pracownika na stanowisko – jeśli doszło już do rozwiązania stosunku pracy,
 • o przyznaniu odszkodowania,
 • a w sytuacji, gdy ponowne zatrudnienie jest niemożliwie o przyznaniu wyłącznie odszkodowania.

Odszkodowanie za wypowiedzenie terminowej umowy o pracę z naruszeniem przepisów o wypowiadaniu zawarte zostało w art. 50 Kodeksu pracy. Wynika z niego, iż odszkodowanie dotyczy umów zawartych na okres próbny lub określony. Przykładową sytuacją niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy jest zastosowanie zbyt krótkiego okresu wypowiedzenia. Odszkodowanie przysługuje za cały okres do którego umowa miała trwać, jednak nie dłużej niż 3 miesiące.

Art. 56 i art. 58-60 Kodeksu pracy zawiera uregulowania dotyczące odszkodowania za niezgodne z prawem rozwiązanie przez pracodawcę stosunku pracy bez wypowiedzenia. Pracownikowi na ich podstawie przysługują następujące roszczenia:

 • o przywrócenie do pracy,
 • o odszkodowanie.

Odszkodowanie za skrócenie okresu wypowiedzenia

W prawie pracy została również przewidziana sytuacja, w której pracodawca może skrócić okres wypowiedzenia z 3 miesięcy do 1 miesiąca w szczególnej sytuacji. Sytuacja tą jest:

 • ogłoszenie upadłości,
 • likwidacja zakładu pracy,
 • bądź inne przyczyny niezwiązane z pracownikami.

Pracownikowi w tej sytuacji przysługuje odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za pozostałą część okresu wypowiedzenia.

Odszkodowanie za niewydanie świadectwa pracy

Pracownik również może żądać wypłacenia odszkodowania od byłego pracodawcy w razie niewydania w terminie lub wydania niewłaściwego świadectwa pracy. Odszkodowanie przysługuje za okres pozostawania bez pracy z tego powodu, jednak za czas nie dłuższy niż 6 tygodni.

Odszkodowanie za nierówne traktowanie

Niestety zdarzają się sytuacje, w których pracodawca narusza zasadę równego traktowania. Dlatego też prawodawca uregulował w art. 183d Kodeksu pracy prawo do uzyskania odszkodowania w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę.

Natomiast jeśli mobbing spowodował u zatrudnionego pogorszenie stanu zdrowia może on dochodzić roszczenia o stosowne zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę.