Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

Mediacja, jak to działa?

Mediacja, jak to działa?

Rozprawy sądowe mają liczne mankamenty i w zasadzie powinny być traktowane jak ostateczność na drodze rozwiązywania konfliktów. Na szczęście istnieją inne, mniej obciążające psychicznie i finansowo metody. Dużo mówi się o tak zwanym alternatywnym rozwiązywaniu sporów. Jedną z takich metod jest właśnie mediacja. Spróbuję Ci to wyjaśnić w tym artykule.

 

Mediator zamiast sędziego

Kiedy zaistnieje konflikt pomiędzy stronami, zawsze jest możliwość załagodzenia sporu, a nawet doprowadzenia do ugody. Na scenę może wkroczyć wtedy postać mediatora, czyli neutralnej osoby trzeciej.

Mediator powinien posiadać odpowiednie przygotowanie do tego, by zrozumieć podłoże konfliktu i znaleźć sposób na porozumienie i ugodę dwóch antagonistycznych stanowisk. Dlatego ważnym warunkiem, który musi spełniać, jest odpowiedni poziom wiedzy.

Następną istotną rzeczą jest jego bezstronność. Nie powinien on faworyzować żadnej ze stron, bo taka jest jego rola; pomoc od mediatora otrzymują zawsze obie strony. To osoba godna zaufania i bez obaw można jej powierzyć swoje trudne sprawy. Co ciekawe, istnieje kodeks etyki mediatorów polskich i jedną z jego zasad jest poufność.

 

Postępowanie mediacyjne

Powinieneś wiedzieć, że zasada poufności dotyczy całego procesu postępowania mediacyjnego. Wszyscy, zarówno mediator, jak i strony konfliktu, muszą  zachować  tajemnicę informacji, o których dowiedziały się w trakcie zapoznawania się ze sprawą.

Jeżeli mediacje są wyznaczone przez sędziego, strony mają trzy miesiące na przeprowadzenie procesu mediacji – to zwykle kilka spotkań. Termin ten można przedłużyć jeśli będzie taka konieczność.

Mediator otrzymuje zlecenie z sądu na przeprowadzenie postępowania mediacyjnego, ma to zrobić w terminie wyznaczonym przez sąd, zwykle od miesiąca do trzech, (sąd może dać maksymalnie 3mies.). Mediator zaprasza strony na posiedzenia mediacyjne, których przebieg objęty jest zasadą poufności, czyli to co zostanie tam powiedziane, pozostaje tajemnicą i nie może zostać użyte przez żadną ze stron w sądzie, nawet gdy strony nie dojdą do porozumienia i nastąpi dalsze postępowanie sądowe.

Mediator, po przeprowadzonej mediacji, składa do sądu Protokół, na którym umieszcza się dane stron konfliktu oraz dane mediatora. Są to kolejno: godność, adresy do korespondencji, a także wynik mediacji. Składa go zarówno wtedy, gdy strony dojdą do porozumienia i podpiszą u mediatora ugodę (wtedy do Protokołu dołączona jest ugoda).

 

Zawarcie ugody

W przypadku, gdy strona, po zawarciu ugody wystąpi z wnioskiem o zatwierdzenie jej przez sąd, odbędzie się weryfikacja. Jeżeli sąd nie ma żadnych zastrzeżeń, zatwierdza się ją tytułem egzekucyjnym.

Ugoda, która została zatwierdzona przez sąd, ma taka samą moc prawną ugody, zawartej na skutek postępowania sądowego. Jeżeli nie zostanie ona wykonana, należy skierować ją do egzekucji komorniczej.

W ten oto sposób przedstawiłam krótko proces mediacyjny. Ulega on oczywiście modyfikacji, w zależności od tego, z jakim profilem sprawy mamy do czynienia.