Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

Czy wszystkie sprawy nadają się do mediacji?

Czy wszystkie sprawy nadają się do mediacji?

Mediacje są często stosowaną próbą polubownego rozwikłania konfliktu, a tym samym uniknięcia rozprawy sądowej lub szansą na znalezienie satysfakcjonującego rozwiązania, np. w sprawie o ustalenie opieki nad dziećmi. Niestety, nie wszystkie sprawy nadają się do mediacji. Warto również wspomnieć, że mediacje mogą być stosowane nie tylko w sprawach rodzinnych, ale również cywilnych, jak np. sprawa o zapłatę, podział spadku, zniesienie współwłasności czy dochodzenie odszkodowania, a także w sprawach gospodarczych.

 

W jakich przypadkach mediacje sądowe nie są stosowane?

  • Brak obopólnej woli do mediacji – jeśli jedna ze stron sporu nie wyraża zgody na mediacje, nie mogą być one przeprowadzone.
  • Przemoc – jeśli jedna ze stron sporu stosowała przemoc psychiczną lub fizyczną wobec innych członków rodziny i stron konfliktu, mediacje również nie są stosowane. Sprawa taka trafia od razu przed oblicze sądu, aby minimalizować dalsze, ewentualne zagrożenie dla uczestników sporu.
  • Uzależnienia – kiedy jedna ze stron sporu zmaga się z problemem nałogu, np. uzależnienie od alkoholu czy narkotyków, mediacje nie mają szansy powodzenia i również nie są stosowane. W tym przypadku będzie można wrócić do mediacji po wcześniejszym odbyciu leczenia odwykowego i uzyskaniu pozytywnej opinii przez lekarzy.
  • Choroby psychiczne – niepoczytalność, odebranie praw obywatelskich, ubezwłasnowolnienie, a także depresja – to sytuacje, które również dyskwalifikują sprawę do skierowania jej do mediacji. Brak pełnej świadomości podejmowania decyzji nie daje szans na to, aby mediacje odniosły oczekiwany skutek.
  • Warunki recydywy – jeśli w przeszłości podejmowane były już mediacje w tej samej sprawie i nie przyniosły oczekiwanych efektów, nie są zalecane ponownie. Zamiast tego sprawa jest kierowana do rozpatrzenia przez sąd, który wydaje w niej wyrok.

 

 Mediacje prowadzi się w sprawach, w których jest możliwe zawarcie ugody:

  • w stosunkach gospodarczych czy w zakresie innych stosunków umownych,
  • w sprawach z zakresu odpowiedzialności deliktowej czy kontraktowej,
  • w stosunkach z zakresu prawa rzeczowego, prawa pracy,
  • w sprawach o charakterze niemajątkowym
  • w sprawach rodzinnych, gdy jej przedmiotem są kwestie dotyczące alimentów, sposobu sprawowania opieki nad dzieckiem.

W spawach rodzinnych wyłączeniu  mediacji podlegają sprawy  o przyznanie, ograniczenie lub odebranie opieki nad dzieckiem. Poprzez ugodę  nie można także rozwiązać małżeństwa ani też ustalić pochodzenia dziecka. 

W realizacji mediacji prowadzonej w ramach postępowania sądowego (czy to procesowego, czy nieprocesowego) te ograniczenia mają jeszcze większy zasięg, gdyż  zawarcie ugody  jest wykluczone w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych (art. 477 k.p.c.) oraz o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone (art. 479 k.p.c.)