Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

Przebieg mediacji z nieletnim sprawcą czynu karalnego

Kategorie: Aktualności,

Mediacja jest dobrym sposobem, aby dobrowolnie rozwiązać konflikt pomiędzy pokrzywdzonym a nieletnim. Jak przebiega mediacja z nieletnim sprawcą czynu karalnego?

 1. Mediator po otrzymaniu decyzji sądu o skierowaniu sprawy do mediacji, kontaktuje się z nieletnim sprawcą, jego rodzicami/ opiekunami prawnymi, a także z pokrzywdzonym (oraz z jego rodzicami/ opiekunami jeżeli pokrzywdzony jest także osobą małoletnią).
  - Osoby wyżej wymienione muszą wyrazić zgodę na uczestnictwo w mediacjach.
  - W trakcie spotkań indywidualnych mediator przekazuje stronom informacje o przysługujących im uprawnieniach, a także wyjaśnia cele oraz zasady postępowania.
 2. Jeżeli nieletni sprawca oraz pokrzywdzony wyrażą chęć uczestnictwa w mediacjach, podejmują decyzję o sposobie przeprowadzenia mediacji:
  - mediacje bezpośrednie – twarzą w twarz
  - mediacje pośrednie – bez kontaktu osobistego małoletniego sprawcy z pokrzywdzonym.
 3. Małoletni sprawca oraz pokrzywdzony mają prawo, aby zrezygnować z dalszego uczestnictwa w mediacji na każdym jego etapie.
 4. Mediacja cechuje się poufnością, informacje pozyskane w trakcie postępowania mediacyjnego nie są dostępne dla osób postronnych. Za zgodą wszystkich uczestników mediacji można odstąpić od zasady poufności mediacji.
 5. Z przebiegu i wyników postępowania mediator sporządza pisemne sprawozdanie, które nie zawiera żadnych ocen zachowania uczestników, ani treści ich oświadczeń. Uczestnik ma prawo wnieść o ujawnienie informacji jego dotyczących. (chyba że uczestnik wyraźnie wniesie o ich ujawnienie odnośnie swojej osoby).
 6. Mediacja może zakończyć się zawarciem ugody lub jej brakiem. Po zakończeniu postępowania, mediator dostarcza sądowi, który skierował sprawę do mediacji, pisemne sprawozdanie, z przebiegu oraz wyników postępowania mediacyjnego. Jeżeli doszło do zawarcia ugody, do sprawozdania dołącza się ugodę.