Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

Mediacja w postępowaniu administracyjnym

Kategorie: Aktualności,

Załatwianie spraw spornych w postępowaniu administracyjnym kojarzy się z przewlekłością, nadmiernym lub niewłaściwie pojmowanym formalizmem.

Dla sprawniejszego rozwiązania problemów występujących w postępowaniu administracyjnym wprowadzono możliwość załatwienia sprawy za pomocą mediacji.

Główną funkcją postępowania mediacyjnego jest:

  1. wyjaśnienie i rozważenie okoliczności faktycznych i prawnych sprawy,

  2. ponowne przeanalizowanie zarzutów oraz

  3. przyjęcie przez strony ustaleń co do sposobu załatwienia sprawy.

Ważne jest to, że ustalenia te nie są aktem samoistnym, jak np. ugoda między stronami w postępowaniu cywilnym. Ustalenia mają jedynie wpływ na rozstrzygnięcie, które dopiero w wyniku mediacji podejmie organ administracji publicznej, gdyż dopiero na ich podstawie organ administracji publicznej (będący stroną postępowania mediacyjnego) uchyla lub zmienia zaskarżony akt albo wykonuje lub podejmuje inne czynności stosownie do okoliczności.