Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

Mediacje w sprawie o alimenty

Mediacje w sprawie o alimenty

Sprawy sądowe a mediacje.

Każdego roku do sądów w całej Polsce trafia nawet kilkanaście milionów spraw. Poza sądem spory można rozwiązywać także za pomocą ugody mediacyjnej, które z roku na rok zyskują na popularności. Wpływ na decyzję wyboru mediacji zamiast sprawy sądowej ma m.in. dużo niższy koszt, krótszy czas zakończenia sprawy czy mniejsza formalizacja.

Ustalenia powstałe podczas mediacji po zatwierdzeniu ich przez sąd zamykają sprawę, mogą także być podstawą do wszczęcia postępowania egzekucyjnego.

Mediacje w sprawie o alimenty.

Rodzice po rozstaniu często nie mogą porozumieć się w wielu kwestiach, w tym także o wysokości alimentów. Spór pomiędzy byłymi partnerami lub małżonkami może rozstrzygnąć sąd, wiąże się to jednak z wysokimi kosztami spraw sądowych oraz często bardzo długim  czasem trwania postępowania sądowego. Aby zabezpieczyć finansowo dziecko warto przystąpić do mediacji w celu znalezienia porozumienia w kwestii alimentów, pomiędzy skonfliktowanymi rodzicami lub opiekunami.

Mediacje można rozpocząć jeszcze przed wniesieniem sprawy do sądu. Gdy jednak przed sądem toczy się już postępowanie, na każdym jego etapie strony zgodnie mogą złożyć wniosek o mediację.  W takiej sytuacji sąd kieruje sprawę do jednego z mediatorów znajdującego się na liście mediatorów stałych. Lista ta znajduje się na stronie internetowej sądu.

 

Dokumenty jakie potrzebują strony do przeprowadzenia mediacji w sprawie o alimenty:

  • Dowody osobiste
  • Numer pesel dziecka / dzieci
  • Akt urodzenia nieletniego dziecka / dzieci.

W sytuacji gdy mediacje mają odbyć się w prawie o alimenty dzieci pełnoletnich, to one składają wniosek o mediację wobec rodzica zobowiązanego do płacenia alimentów.

 

Postępowanie sądowe  i mediacyjne w sprawie o alimenty.

Spór o alimenty zazwyczaj nie dotyczy samego faktu obowiązku płacenia alimentów na ich wspólne dziecko/ dzieci,  lecz wysokości należnych świadczeń.

Rodzice będący stronami sporu, podczas mediacji prezentują zarówno potrzeby dziecka jak i swoje możliwości zarobkowe do płacenia określonej kwoty alimentów.

Występując na drogę sądową rodzice są zobowiązani do określenia kosztów związanych z utrzymaniem dziecka uwzględniając jego racjonalne potrzeby wykorzystując m.in. do tego rachunki, faktury i zaświadczenia. Należy tu uwzględnić koszty związane z wyżywieniem dziecka, przedszkolem lub szkołą, a  także koszty leczenia, koszty na zajęcia dodatkowe wpływające na rozwój dziecka oraz koszty związane  z utrzymaniem mieszkania, w sytuacji gdy strony nie mieszkają wspólnie.

Decydując się na mediację w sprawie o alimenty mamy gwarancję poufności, bezstronności oraz dużo szybszego zakończenia sporu. Od uczestników mediacji w sprawie o alimenty nie wymaga się  prezentowania żadnych faktur ani innych dokumentów określających koszty związane z utrzymaniem dziecka.

Jeżeli uda się stronom dojść do porozumienia i zawrzeć ugodę, zostaje ona złożona do zatwierdzenia przez sąd. Dzięki temu ugoda mediacyjna uzyskuje moc ugody sądowej, a gdy  zawiera klauzulę wykonalności staje się tytułem wykonawczym.

Oprócz kwoty alimentów określonej w postępowaniu mediacyjnym i zaakceptowanej przez strony, ugoda określa warunki i zasady płatności alimentów. 

W przeciwieństwie do postępowania sądowego w mediacji nie ma wygranych ani przegranych, gdyż ugoda jest efektem wspólnie wypracowanego porozumienia przez strony postępowania.