Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

Jak nie dopuścić do zasiedzenia nieruchomości przez osoby trzecie?

Jak nie dopuścić do zasiedzenia nieruchomości przez osoby trzecie?

Zasiedzenie nieruchomości czyli sposób nabycia własności ma miejsce bardzo często. Warto więc poznać przepisy co zrobić, aby nasza własność nie trafiła w obce ręce.

Aby można było mówić o nabyciu własności poprzez zasiedzenie nieruchomości, muszą zostać spełnione określone warunki:

 • posiadacz nieruchomości, który nie jest jej prawnym właścicielem, musi władać daną nieruchomością w dobrej wierze przez 20 lat lub działając w złej wierze – 30 lat.
 • Dobra i zła wiara dotyczy obiektywnego przekonania posiadacza danej nieruchomości na temat bycia właścicielem władanej nieruchomości. O osobach, które bez złych intencji lecz błędnie przekonane są do bycia właścicielem danej nieruchomości, mówi się, że są posiadaczami nieruchomości w dobrej wierze. Każda osoba, która świadomie włada nieruchomością wiedząc, że nie jest jej właścicielem, posiada tę nieruchomość w złej wierze.

Istnieje kilka sposobów, aby nie dopuścić do zasiedzenia nieruchomości, które zostały opisane poniżej.

Zawieszenie biegu zasiedzenia

Zawieszenie biegu zasiedzenia wstrzymuje proces do momentu ustania przyczyny, która takie zawieszenie mogła wywołać i w tej sytuacji są to następujące roszczenia:

 • osób które nie posiadają pełnej zdolności do czynności prawnych w stosunku do osób sprawujących nad nimi opiekę.
 • dzieci w stosunku do rodziców (do czasu trwania władzy rodzicielskiej)
 • małżonka w stosunku do współmałżonka (w okresie trwania małżeństwa)
 • w których osoba mająca do nich prawo nie jest w stanie dochodzić ich przed sądem.

 Jeżeli wszystkie przyczyny ustaną, to termin biegu zasiedzenia nie zaczyna się od początku, tylko płynie dalej skrócony o czas w jakim miało miejsce zawieszenie.

 

Wstrzymanie biegu zasiedzenia

Wstrzymanie biegu zasiedzenia to według definicji prawnej sytuacja, w której co prawda termin płynie, ale nie może się zakończyć przed upływem określonego czasu. Jeżeli osoba w stosunku do której toczy się bieg zasiedzenia nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych bieg nie może ukończyć się wcześniej niż z upływem dwóch lat od momentu ustanowienia dla niej przedstawiciela ustawowego, bądź ustania przyczyny takiego ustanowienia.
Powyższe zasady stosuje się do biegu zasiedzenia przeciw osobie, wobec której istnieją przesłanki do ubezwłasnowolnienia.


Przerwanie biegu zasiedzenia

Jak można zauważyć wspomniane wcześniej metody mogą tylko spowolnić bieg zasiedzenia , natomiast tylko przerwanie może skutecznie rozwiązać problem związany z zasiedzeniem nieruchomości przez osoby trzecie. Warto dodać, iż właściciel danej nieruchomości jest inicjatorem przerwania biegu zasiedzenia. Istnieje kilka sposobów, jak tego dokonać.

Pierwszym ze sposobów jest dokonanie czynności sądowej prowadzącej do przerwania biegu zasiedzenia czyli:

 • pozew o wydanie nieruchomości wytoczony przeciwko posiadaczowi,
 • wniosek o zmianę wpisu w księdze wieczystej
 • złożyć wniosek o rozgraniczenie nieruchomości,
 • postępowanie w zakresie założenia księgi wieczystej przy udziale posiadacza.

Drugim sposobem mającym na celu doprowadzić do przerwania biegu zasiedzenia jest uznanie przez posiadacza praw właściciela danej nieruchomości. W skutek tego posiadacz sam siebie nie uważa za właściciela, a więc nie może być równocześnie traktowany jak posiadacz samoistny. W konsekwencji jedna z dwóch przesłanek do zasiedzenia nieruchomości nie zostaje spełniona.

Trzecią, a zarazem ostatnia metodą na przerwanie biegu zasiedzenia jest wszczęcie mediacji. Stanowi to alternatywną metodę rozwiązywania sporów.

Na koniec warto dodać, że po każdym przerwaniu biegu zasiedzenia, termin biegnie na nowo.