Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

Odmowa wypłaty odszkodowania – co zrobić?

Odmowa wypłaty odszkodowania – co zrobić?

Niestety, wypadki zdarzają się każdemu. Wypadki komunikacyjne lub przy pracy są najczęstszymi sprawami o wypłatę odszkodowania i/lub zadośćuczynienia. Osobie, która doznała obrażeń ciała, rozstroju zdrowia lub ma uszkodzone mienie, przysługuje odszkodowanie od ubezpieczyciela sprawcy tej szkody, a także z ubezpieczeń dobrowolnych, które zawarła. Zdarza się, że Zakład Ubezpieczeń odmawia wypłaty stosownej kwoty. Co zrobić w takiej sytuacji?

Mediacja w razie odmowy wypłaty odszkodowania

Gdy ubezpieczyciel odmawia wypłaty świadczenia od razu na myśl przychodzi założenie sprawy w sądzie. Często zapominamy o możliwości mediacji, która może zakończyć się dla nas korzystniej niż rozprawa w sądzie. Postępowanie sądowe wiąże się z koniecznością poniesienia wysokich opłat sądowych. Jeśli wygramy sprawę – sąd zasądzi je stronie przeciwnej i uzyskamy zwrot. A co jeśli tak się nie stanie? Sąd może uznać tylko częściowo nasze roszczenie, co wiąże się z zasądzeniem kosztów, ale może też oddalić powództwo i obciążyć nas kosztami, które poniósł ubezpieczyciel.

Gdy Zakład Ubezpieczeń odrzuci wniosek o wypłatę rekompensaty masz prawo zwrócić się o udzielenie pomocy do Rzecznika Finansowego. Istnieją dwie drogi skorzystania ze wsparcia Rzecznika Finansowego.

Pierwszą opcją jest wystąpienie z bezpłatnym wnioskiem o interwencję – należy jednak pamiętać o tym, że aby skorzystać z tej formy pomocy należy wyczerpać drogę odwoławczą. Oznacza to, że w sytuacji uzyskania pierwszej odmowy od ubezpieczyciela poszkodowany musi złożyć odwołanie od tej decyzji. Jeśli decyzja odmowna zostanie podtrzymana można skorzystać z instytucji interwencji.

Drugim rozwiązaniem jest złożenie wniosku o polubowne rozwiązanie sporu. W roli bezstronnego mediatora występuje Rzecznik Finansowy, którego zadaniem jest wsparcie w uzyskaniu rozwiązania sporu satysfakcjonującego dla obu stron. Firma ubezpieczeniowa ma obowiązek wzięcia udziału w mediacji, nie może odmówić udziału w spotkaniu. W tym miejscu należy wspomnieć, iż zawarcie ugody uniemożliwia nam ponowne dochodzenie roszczeń w późniejszym czasie (chyba, że ujawnią się inne skutki zdarzenia), dlatego powinno się z rozwagą podejmować decyzje o akceptacji proponowanej kwoty odszkodowania.

Warto zauważyć, że mediacje z udziałem Rzecznika Finansowego odbywają się w Warszawie, co powoduje, że wiele osób poszkodowanych rezygnuje z tej formy polubownego rozwiązania sporu. Należy pamiętać, że jeżeli wyjazd do Warszawy stanowi dla nas znaczne utrudnienie, możemy zaproponować Zakładowi Ubezpieczeń mediacje na naszym terenie. W tym celu należy wybrać któregoś ze stałych mediatorów z Listy stałych mediatorów, którą znajdziemy na stronie internetowej naszego Sądu Okręgowego. W każdym Okręgu są mediatorzy specjalizujący się w sprawach o odszkodowanie i zadośćuczynienie z ubezpieczeń.

Oprócz mediacji, osoba poszkodowana może skorzystać z sądowego wezwania do próby ugodowej lub skierowania sprawy do sądu polubownego.

 Odmowa wypłaty odszkodowania a droga sądowa

Ostateczną drogą, na jaką powinniśmy się zdecydować w walce z ubezpieczycielem jest sąd. Postępowanie przed sądem jest bardzo czasochłonne i wiąże się z najczęściej z dodatkowymi opłatami. Niestety, jeśli inne metody zawiodły to rozprawa może być jedynym wyjściem, by dochodzić swoich praw.

 Ważne informacje w razie odmowy wypłaty odszkodowania:

  • W razie odmowy wypłaty odszkodowania masz prawo złożyć odwołanie od decyzji ubezpieczyciela.
  • Masz prawo zgłosić się o pomoc do Rzecznika Finansowego - w razie negatywnego rozpatrzenia odwołania.
  • Rzecznik Finansowy może w formie interwencji próbować zmienić decyzję ubezpieczyciela.
  • Rzecznik Finansowy ma prawo przeprowadzić postępowanie polubowne i wystąpić w roli mediatora, by zawrzeć ugodę między Tobą pokrzywdzonym a ubezpieczycielem.
  • Możesz zaproponować mediację u stałego mediatora z listy przy Twoim Sądzie Okręgowym
  • Masz prawo do zgłoszenia sprawy do sądu.